Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania

Już początkujący przedsiębiorca przy składaniu wniosku CEIDG-1 musi zdecydować, jaką formę opodatkowania swoich dochodów wybiera. Możliwości są cztery (jednak nie wszystkie jednakowo dostępne): opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, zryczałtowane formy opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Przedsiębiorca, który przy rejestracji działalności w CEIDG nie wybrał formy opodatkowania, może tego dokonać na zasadach przewidzianych w ustawach podatkowych, a więc przez złożenie oświadczenia (wniosku) naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 9a ust. 2 ustawy o PIT), jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik nie postanowi inaczej we wniosku do CEIDG, ani nie złoży oświadczenia o wyborze innej formy, podstawową formą jest opodatkowanie według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Decyzja o danej formie opodatkowania nie jest decyzją “na całe życie” – ustawodawca przewidział możliwość jej zmiany, jednak ustalił też jeden bardzo istotny warunek – należy to zrobić do 20 stycznia roku podatkowego, którego nowa forma ma dotyczyć. Wypełniając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca wybiera również formę zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Istnieją trzy możliwości – zaliczka odprowadzana: co miesiąc, co kwartał, w sposób uproszczony.

You can leave a response, or trackback from your own site.